zondag 1 mei 2016

Bestaat zwaartekracht?

Een van de vele claims die Flat Earthers hebben, is de bewering dat zwaartekracht niet zou bestaan. Maar waarom niet? Dagelijks worden wij toch geconfronteerd met het effect van zwaartekracht? Het houdt ons met beide benen op de grond, dus waarom volhouden dat het niet bestaat? Ik denk dat het natuurkundige begrip 'kracht' niet echt is doorgedrongen tot het collectieve brein van deze Flat Earthers en dat zodoende foute veronderstellingen worden gemaakt m.b.t. het begrip zwaartekracht. Dus laten we deze natuurkundige term eens wat nader bekijken.


Kracht

In het dagelijks leven hebben we altijd te maken met krachten. Zo heb je bijvoorbeeld kracht nodig om een deur te openen, om te typen op je toetsenbord, om op je gitaar te spelen, om je brood te smeren, om iets op te tillen, om de trap op te lopen, om te ademen.. etc. Kracht is altijd nodig voor het in beweging brengen van voorwerpen en daarom is het natuurkundig gezien ook zo interessant. Maar wat is kracht nu precies?

De eerste bewegingswet van Newton luidt: Een voorwerp blijft in toestand van rust, of in een toestand van constante snelheid langs een rechte lijn, zolang er geen kracht op werkt. Dit verklaart ook waarom je in een trein, die met een constante snelheid over het spoor raast, gewoon een bal op kunt gooien, ongeacht hoe snel de trein gaat. Dit verandert echter wanneer die toestand van 'rust' wordt verstoort doordat de trein een bocht maakt, over een hobbel rijdt of plotseling afremt. We voelen dan een kracht die het lichaam in beweging zet. De bal die je opgooit terwijl de trein afremt, zal dan niet meer keurig netjes in je handen terugkeren, maar van zijn oorspronkelijke pad afwijken.
In het dagelijks leven zijn we vrijwel nooit getuigen van voorwerpen die in volkomen 'rust' verkeren. Dit geldt uiteraard niet voor die ene vaas die altijd en eeuwig stil op tafel staat, maar wel voor de voorwerpen die in beweging zijn. Elk voorwerp dat je in beweging zet is namelijk altijd onderhevig aan de wrijving die het voorwerp weer wil afremmen en aangezien afremmen de 'rusttoestand' verstoort, spreken we van een kracht.

Wat de eerste bewegingswet van Newton eigenlijk zegt, is dat het uitoefenen van een kracht op een voorwerp de enige manier is om de oorspronkelijke beweging en bewegingsrichting van dat voorwerp te veranderen. Met andere woorden: kracht is altijd de oorzaak van een beweging. Een voorwerp dat eenmaal in beweging is gezet, zal ook de neiging hebben om in deze bewegingstoestand te blijven. De mate waarin het voorwerp zich verzet tegen verandering wordt traagheid genoemd.
De traagheid van een voorwerp is de natuurlijke neiging om in rust te blijven, of om in constante beweging te blijven. Traagheid is in feite een eigenschap van massa en massa op zijn beurt een maat voor deze traagheid. Om een voorwerp in beweging te brengen, dus om zijn huidige toestand te veranderen, moet je een kracht uitoefenen om zo zijn traagheid te overwinnen.
Stel, je hebt een bal en een baksteen. Ze liggen naast elkaar en je trapt eerst tegen de bal die tientallen meters wegschiet. Wanneer je echter met dezelfde kracht tegen de baksteen schopt, zal je merken dat het niet echt ver komt en je er nogal een zere voet aan overhoudt. Dit komt doordat de baksteen meer traagheid heeft en zich zal meer verzetten tegen bewegingsverandering dan de bal die een veel geringere massa heeft.

Massa is overigens niet hetzelfde als gewicht. Die twee grootheden worden in het dagelijks leven vaak door elkaar gehaald. Massa geeft een hoeveelheid van materie aan en is een maat voor de traagheid van een voorwerp. Gewicht is de kracht waarmee de aarde (zwaartekracht) aan deze massa trekt. Hoe meer massa een voorwerp heeft, hoe harder de aarde eraan trekt en dus hoe meer gewicht het heeft.

De tweede wet van Newton luidt: Wanneer een kracht wordt uitgeoefend op een voorwerp met een zekere massa, zal het gaan versnellen. In formuleform: F = ma (Kracht is gelijk aan massa maal versnelling), hierin is F de kracht, uitgeoefend op een massa m en a de versnelling. Deze tweede bewegingswet vloeit eigenlijk rechtstreeks uit de eerste, waar al werd geopperd dat een externe kracht een bewegingstoestand verandert. Wanneer deze kracht echter constant op een voorwerp inwerkt, zal de verandering in beweging ook constant zijn en zal het voorwerp dus versnellen. Een raket bijvoorbeeld, dat constant een kracht ondervindt, doordat er een explosieve verbranding plaatsvindt,  zal daardoor ook gaan versnellen. Wanneer echter de raketmotoren worden uitgeschakeld, is er geen stuwende kracht meer en zal het ophouden te versnellen. De raket heeft vanaf dat moment de neiging om in constante snelheid te blijven.

De derde bewegingswet van Newton luidt: Wanneer een voorwerp een kracht uitoefent op een ander voorwerp, zal dat andere voorwerp een evengrote, maar tegengestelde, kracht uitoefenen op het eerste voorwerp. De welbekende uitspraak, actie is reactie, is hiervan afgeleid (ook wel actie is min reactie).
Het klinkt misschien heel gek, maar als ik tegen een muur aanduw met een zekere kracht, dan duwt die muur met eenzelfde kracht terug. Een vaas dat op tafel staat oefent door het gewicht een zekere kracht uit op de tafel, maar die tafel oefent op zijn beurt ook weer een evengrote, maar tegengestelde, kracht uit op de vaas. Deze krachten zijn allemaal evengroot, maar tegengesteld. Wanneer echter tegengestelde krachten even groot zijn heffen ze elkaar op: er is dus geen resulterende kracht meer die voor een versnelling kan zorgen. Een mooi voorbeeld is een parachutist die op grote hoogte uit een vliegtuig springt. In eeste instantie versnelt hij, omdat er maar één kracht is die op zijn lichaam werkt, namelijk de aantrekkigskracht van de aarde. Doordat zijn snelheid steeds meer toeneemt tijdens de val, zal ook de wrijvingskracht, die tegengesteld van richting is, meer toenemen. Op een gegeven moment wordt er een toestand bereikt waarbij de wrijvingskracht gelijk is aan het gewicht van de parachutist. De twee krachten, die tegengesteld zijn, heffen elkaar op, zodat er geen resulterende kracht meer is. Het ontbreken van een resulterende kracht, betekent ook dat de parachutist ophoudt te vernellen en zal zijn snelheid vanaf dat moment ook constant zijn.

Zwaartekracht

De beroemde appel die uit een boom viel en Newton op het idee bracht van zwaartekracht, bezit uiteraard een zekere massa en wordt tijdens de val ook nog eens versneld. De enige conclusie die je hieruit kan afleiden, is dat er een kracht moet werken op deze appel. Als we de vergelijking F = ma anders noteren en a als onbekende naar voren brengen, krijgen we a = F/m (versnelling is kracht gedeeld door massa). Als kan worden vastgesteld dat een voorwerp, met een zekere massa, daadwerkelijk versneld naar beneden valt, volgt uit deze vergelijking dat dit niet anders kan zonder er een kracht bij te betrekken. Dit is zwaartekracht!
Omdat grootte van een massa bepaalt hoe zwaar het is (hoe hard de aarde eraan trekt) en de aarde ook kan worden beschouwd als een voorwerp met een zekere massa, kwam Newton met de volgende zwaartekrachtwet: De aantrekkingskracht tussen twee massa's is recht evenredig met de grootte van beide massa's en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun onderlinge afstand. In formulevorm:

F = G m1 m2 / r²  

Hierin is G de gravitatie constante, m1 en m2 de massa's en r de onderlinge afstand tussen de twee massa's.

Met deze vergelijking is het mogelijk om overal in het heelal, op elke hemellichaam de zwaartekracht te berekenen. Het enige wat je hoeft te weten is de massa van bijvoorbeeld een planeet en zijn diameter (is twee keer de straal).

Bizarre claims

Flat Earthers hebben nogal sterk de neiging het bestaan van zwaartekracht te ontkennen. Om de een of andere reden past dit kennelijk niet in hun model van de platte aarde. Toch ondervinden we dagelijks heel duidelijk de effecten van een zekere kracht die alles en iedereen op het aardoppervlak houdt. Dus waarom ontkennen dat het bestaat? 
Op youtube doen Flat Earthers verwoede pogingen om het bestaan van zwaartekracht te bestrijden. Er is er echter niet één die mij tot nu toe heeft weten te overtuigen. De argumenten zijn wat dat betreft van het niveau prullenbak - waar ze ook thuis horen!

Experiment van Dan Pratt

Dan Pratt is een Flat Earther die bijna dagelijks video's upload en op een vrij driftige manier spreekt. Op mij komt hij over als iemand die erg gefrustreerd is, de wereld helemaal zat is en overal complotten ziet. Over de platte aarde raakt hij maar niet uitgesproken en pompt hij bijna dagelijks kul-argumenten het net op om zijn standpunt te verdedigen. Zo kwam hij ook met een filmpje waarin hij wilde aantonen dat zwaartekracht niet bestaat. Hij brabbelde zelfs iets over anti-zwaartekracht. Toen ik het zag kon ik maar één conclusie trekken: deze man (en waarschijnlijk alle Flat Earthers) heeft geen enkel benul van wat serieuze wetenschap is.


Pratt heeft voor dit experiment een dumbell op zijn kant gezet en een velletje papier vlak op de vloer gelegd. Allereerst zegt hij dat de dumbell vrij stabiel blijft staan, zelfs als hij er iets op legt. Vervolgens gaat hij naar het velletje papier op de grond, raapt het op, rolt het op en legt het weer vlak op de vloer. Nu blijkt het velletje papier niet meer vlak te liggen, maar krult  het een beetje op; het gaat bol staan. Pratt is hier nogal verbaast over, want hoe kan het dat dezelfde kracht die op de dumbell werkt en het stabiel houdt, voor het velletje papier een andere uitwerking heeft? Gekscherend grapt hij over anti-zwaartekracht, maar wat hij eigenlijk wil zeggen is dat zwaartekracht helemaal niet bestaat omdat het zich blijkbaar op een andere manier gedraagt dan hij zou verwachten. Na afloop vraagt hij nog of iemand hem dit kan verklaren.

Uiteraard kan ik dit verklaren en dat deed ik ook in de comments onder het filmpje destijds. Je zou verwachten dat het met open armen zou worden ontvangen, maar dit bleek niet het geval. In plaats daarvan werd ik meteen uitgescholden voor trol, shill en idioot. Hij ging niet inhoudelijk in op mijn uitleg, maar viel gelijk aan op de persoon. Kennelijk was hij helemaal niet zo geïnteresseerd in een logische verklaring, want in zijn overtuiging mág zwaartekracht helemaal niet bestaan. Na wat pogingen om het gesprek te herstellen, werden mijn reacties verwijderd en werd mijn account geblokkeerd. Weer het typische gedrag van Flat Earthers.

De verklaring voor dit verschijnsel is echt heel simpel. Zo simpel zelfs, dat ik niet kan begrijpen dat iemand met zoiets belachelijks probeert aan te tonen dat zwaartekracht niet zou bestaan. Juist het tegendeel wordt hier bewezen!
Allereerst maakt hij een fout door te zeggen dat op het velletje papier dezelfde zwaartekracht werkt als op de dumbell. Dit is niet juist. De dumbell heeft méér massa dan het velletje papier en ondervindt daarom ook een veel grotere aantrekkingskracht dan het velletje papier die veel  minder massa heeft. Nadat hij het velletje papier had opgerold en weer had uitgevouwen, waren de vezels in het papier zich gaan verzetten. Hierdoor ontstond veerkracht die het papier weer wilde opkrullen. De veerkracht was groter dan het gewicht van het velletje papier en verzette zich tegen de zwaartekracht om vlak te liggen! Zo simpel is het.

Merkwaardig gedrag van een slinky

Een opmerkelijk verschijnsel is dat van een slinky. Hierbij houdt men een slinky aan de bovenkant vast en laat het de vermoedelijke zwaartekracht de onderkant helemaal oprekken. Wanneer men de slinky loslaat, en dit in slow motion bekijkt, dan blijkt dat gedurende de val van de bovenkant van de slinky de onderkant stationair op dezelfde hoogte blijft. Wanneer de slinky helemaal dichtklapt valt het geheel gewoon naar beneden.


Dit merkwaardige verschijnsel wordt door de Flat Earth gemeenschap vaak gebruikt om te bewijzen dat zwaartekracht niet kan bestaan. Maar ook hier is een gebrek aan natuurkundekennis weer de oorzaak van deze belachelijke conclusie. Men vergeet dat veerkracht een belangrijke rol speelt bij dit verschijnsel. Wanneer men de slinky bij de bovenkant vastpakt en de zwaartekracht zijn werk laat doen die de rest van de slinky omlaag trekt, zal de veerkracht in de slinky net zo ver toenemen totdat het even groot is als de aantrekkingskracht die de veer omlaag trekt. Deze twee krachten zijn dan even groot maar tegengesteld; het geheel is in rust. Op het moment dat de slinky wordt losgelaten zal de bovenkant versneld naar beneden vallen, terwijl de veerkracht in de slinky nog steeds aanwezig is. Deze veerkracht zorgt ervoor dat de onderkant op gelijke hoogte blijft. Het is alsof de onderkant nog niet 'weet' dat de bovenkant naar beneden komt en die informatie hem pas bereikt om het moment dat ze elkaar ontmoeten. Veerkracht is hier de sleutel! Zonder veerkracht zou dit verschijnsel niet eens mogelijk zijn. Probeer dit eens met een stuk touw. Je zal zien dat dit niet lukt. 


Tot slot

Zwaartekracht is gewoon een feit en wie beweert van niet mag verklaren waarom wij met beide benen toch op de grond blijven staan. Voor Flat Earthers is dit feit maar moeilijk te verteren omdat het niet past in hun model van de platte aarde. Vandaar dat ze al deze verwoede pogingen doen om het als onzin weg te zetten. Zelfs Einstein wordt er soms bijgehaald, maar Einstein heeft nooit beweerd dat zwaartekracht een niet-bestaand verschijnsel is; hij gaf enkel een verklaring voor het verschijnsel zwaartekracht in zijn beroemde Algemene Relativiteitstheorie.

175 opmerkingen:

 1. Reacties
  1. tijdverspilling voor jou ;)
   misschien heeft de rest er wat aan...

   Verwijderen
  2. btw.. wist je dat einstein maar een simpele was en dat zijn vrouw zijn theorien heeft uitgewerkt ? :)

   Verwijderen
  3. "tijdverspilling voor jou ;)
   misschien heeft de rest er wat aan..."

   Ik denk dat jij er ook wel iets aan zal hebben. Het zal je zeker een stukje wijzer maken, mits je het maar leest en je er serieus in verdiept. Gewoon even je al bestaande overtuiging aan de kant zetten en proberen de stof tot je door te laten dringen. Daar is deze blog o.a. ook voor opgezet.

   Verwijderen
  4. "btw.. wist je dat einstein maar een simpele was en dat zijn vrouw zijn theorien heeft uitgewerkt ? :)"

   En met deze bewering probeer jij natuurlijk weer te bewijzen dat zijn theorieën niet kloppen. Heel sterk.

   Verwijderen
  5. "btw.. wist je dat einstein maar een simpele was en dat zijn vrouw zijn theorien heeft uitgewerkt ? :)"

   Martin.

   Kan jij mij uitleggen waarom de valversnelling aan het aardoppervlak g=9.8ms2 is.
   Dit zou je zelf kunnen testen en uit kunnen rekenen, maar dat doe je niet.Waarschijnlijk te stom voor.(F=m*a en a=g, luchtweerstand even niet meerekenen) en s=v*t hele simpele formules.
   Probeer zelf nu eens te onderzoeken waarom een object valt met deze versnelling.
   btw, voor je weer stom reageert zonder eerst zelf onderzoek te doen.

   Laat ik je alvast uit de droom van de platte Aarde helpen, want g=9.8ms2 is afhankelijk van de afstand naar de centrum van de Aarde in het kwadraat.( r2 ) DE RADIUS IN HET KWADRAAT.
   Laten de we gravitatie wet van Newton er eens bij pakken.
   g=G*Maarde/r2
   In mensentaal:
   de gravitatie versnelling is de gravitatie constante maal de massa van de Aarde gedeeld door de radius van de Aarde in het kwadraat :)

   De afstand vanaf het aardoppervlak naar het centrum van de Aarde bedraagt 6.371 km.
   Overal op Aarde bevestigt een experiment met een vallend object aan het aardoppervlak dat de afstand naar het centrum van de Aarde 6.371 km bedraagt.

   Denk zelf nu eens na waarom dit zo is beste Martin ;)
   Niet zo heel moeilijk hoor...

   Verwijderen
  6. HDH,

   Wat jij hier neerzet is helemaal juist en voor heel veel mensen best wel begrijpelijk. Iedereen die middelbare school heeft gehad zou daartoe in staat moeten zijn. Dat het gros deze materie toch niet begrijpt, komt waarschijnlijk vanwege desinteresse. Vraag mij bijvoorbeeld niets over voetballen of andere sporten, want daar ligt mijn interesse niet dus heb ik mij er nooit in verdiept. De interesse van Martin ligt waarschijnlijk ook niet bij serieuze natuurkunde en normale, échte wetenschap. Zijn youtube-profeten hebben hem wijsgemaakt dat de aarde plat is, zwaartekracht niet bestaat en de hele wetenschap één grote hoax is. Een fabelachtige wetenschap (pseudowetenschap) is nu wat als een hardnekkig kankergezwel over internet woekert en simpele geesten, zoals Martin, ermee besmet.

   Verwijderen
  7. Tsiehta,

   Ik erger me mateloos aan alle haatberichten van de Flat Earth Society op de verschillende youtube kanalen in de categorie wetenschap.
   Als je probeert met ze in discussie te gaan worden ze boos en gaan ze schelden en roep toeteren.
   Ik heb inmiddels al een berichtje geplaatst op Martin zijn profiel, even afwachten wat meneer Martin daar op te zeggen heeft.
   Ik gok op verwijdering.


   Verwijderen
 2. ik vind het wel leuk... dat velen jaren later hier nog een trace van is te vinden op het internet.. wel jammer dat je je naam niet durft te gebruiken :P ben je bang dat je voor lul komt te staan hea ? =]
  staat er toch ergens genoteerd dat ik een van de eerste nieuwe generatie "stomme" flat earthers zijn :)

  hoe heet die berekening die voorspeld met je theorieen dat je eigenlijk snachts alles wit moet zien? omdat er eigenlijk zoveel sterren zouden staan in het oneindige omdat het universem uitbreid :D van die duitser... toch raar dat dat weer niet in de werkelijkheid gebeurd...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "ik vind het wel leuk... dat velen jaren later hier nog een trace van is te vinden op het internet.. wel jammer dat je je naam niet durft te gebruiken :P ben je bang dat je voor lul komt te staan hea ? =]
   staat er toch ergens genoteerd dat ik een van de eerste nieuwe generatie "stomme" flat earthers zijn :)"

   Ik ben zeker niet bang dat ik voor lul kom te staan, want ik weet dat ik de realiteit aan mijn kant heb.
   Ik vrees echter voor jou, dat er een tijd komt dat het voor eens en altijd duidelijk is dat de aarde NIET plat is. Ruimtevaart zal in de toekomst ook voor burgers toegankelijk worden.


   "hoe heet die berekening die voorspeld met je theorieen dat je eigenlijk snachts alles wit moet zien? omdat er eigenlijk zoveel sterren zouden staan in het oneindige omdat het universem uitbreid :D van die duitser... toch raar dat dat weer niet in de werkelijkheid gebeurd..."


   Volgens mij doel jij op het Paradox van Olbers.

   Verwijderen
  2. ondertussen heb ik er alweer 2 aan mijn kant gekregen... OH :O

   Verwijderen
  3. "ondertussen heb ik er alweer 2 aan mijn kant gekregen... OH :O"

   Mensen met een verkeert denkpatroon stappen ook gemakkelijk in cognitieve valkuilen. Deze mensen krijg jij ook makkelijk aan je zijde, helaas.

   Verwijderen
  4. hoeveel wetenschappers ken jij die in het geocentrische model geloven?

   Verwijderen
 3. theorieren zijn theorienen... ik hoeft niks te beweizen... dat mag de man zelf doen :P einstein zelf had al toegegeven dat het niet te serieus genomen moest worden... dat er een paar van die rare mensen andere plannen hadden toen ie dood ging... heb ik geen controle over...

  waarom ga je niet online in debat met iemand als je het allemaal zo goed kan vertellen, of durf jij dat ook niet net zoals die andere mannen? want met dit blogje ga je denk ik niet veel mensen bereiken hoor :P ik wil wel wat regelen voor je

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. lekker live voor 500 man en dan in de archive dat iedereen het kan bekijken op yoetube.... kan je ons flat earthers in het openbaar belachelijk en te kijk zetten :P.. misschien ben jij wel degene die dezse hele movement de kop indrukt... dan kan je pas trots op je zijn ;)

   Verwijderen
  2. Zeg Martin, ga jij 2 en 3 juli nog daar die platte aarde conferentie? http://flatearthweekend.weebly.com/

   Verwijderen
  3. wa moet ik daar doen :P
   dat zijn mensen die geld willen verdienen aan iets.. de meeste flat earthers zijn anto geld :)

   een debat, online, op een google hangout.. met publiek en een moderator??

   Verwijderen
  4. "wa moet ik daar doen :P"

   Dat valt me tegen van je. Als echte Flat Earther steun je de beweging toch? Wie weet duikt de hele mainstream media er wel bovenop, dat wil jij toch niet missen? De eerste FE-conferentie in Nederland en jij gaat daar niet heen? Of ben je bang dat je daar kritische mensen tegenkomt? Of journalisten van Geenstijl of PowNews?

   Verwijderen
  5. je snapt het echt niet he =]

   Verwijderen
  6. "je snapt het echt niet he =]"

   Leg het mij dan uit.

   Verwijderen
 4. maar ik ben er weer weg van... ik ga proberen om mensen in te laten zien dat ze geloven in schilderijtjes... want dat kan ik bewijzen ;) doeiiii

  ik haal hier uit dat je nee zegt tegen het debat wat ik je voorstel... zoals verwacht.. lekker verschuilen achter een anonieme naam

  BeantwoordenVerwijderen
 5. hoe kan iemand in australie in de nacht dezelfde maan zien op het zelfde tijdstip als iemand in america overdag? :)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat kan ook. Vertel mij eens waarom dat niet zou kunnen?

   Verwijderen
  2. teken het eens uit op papier ofzo? je weet toch wel dat america en australie aan de overzijde liggen...
   als je dat op google earth gaat bekijken... dan kan dat niet... dus een van jullie liegt er nu

   Verwijderen
  3. "teken het eens uit op papier ofzo? je weet toch wel dat america en australie aan de overzijde liggen...
   als je dat op google earth gaat bekijken... dan kan dat niet... dus een van jullie liegt er nu"

   Onder bepaalde omstandigheden kan het zeker wel, maar jouw gebrek aan perspectief en inzicht zorgt er weer voor dat je dit niet kan bevatten.

   Het is weer net zoiets als dat het volgens Flat Earthers onmogelijk is dat de zon en de maan tegelijk zichtbaar zijn als de aarde een bol is. Het is weer diezelfde onbegrip.

   Verwijderen
  4. de zelfde omstandigheden dat we onder bepaalde omstandigheden.. verder weg kunnen kijken als anders?

   kunnen we het alsjeblieft bij america en australie houden.. ik weet dat jij graag over dingen heen lult..
   welke omstandigheden?

   Verwijderen
  5. jij bent hier alleen maar om te zorgen dat mensen niet in de flat earth gaan kijken en daarom ben jij mij en de flat earth belachelijk aan het maken ^^ sommige mensen doen iets met hun leven :P

   Verwijderen
 6. Reacties
  1. jij bent hier alleen maar om te zorgen dat mensen niet in de flat earth gaan kijken en daarom ben jij mij en de flat earth belachelijk aan het maken ^^ sommige mensen doen iets met hun leven :P

   Verwijderen
 7. waarom was de nachthemel niet helemaal wit? was er iets mis met die berekening van die duitser?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "waarom was de nachthemel niet helemaal wit? was er iets mis met die berekening van die duitser?"

   Als je wijzer wilt worden, kun je ook echte wetenschap raadplegen i.p.v. in dat pseudowetenschappelijke hoekje te blijven zitten. Zoek verder.. https://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_van_Olbers

   Verwijderen
 8. die omstandigheden zijn dezelfde denk ik dat iemand dezelfde sterren op de evenaar kan zien in de zomer en in de winter in de lucht of nie? :)

  owja en nog iets... https://nl.wikipedia.org/wiki/Graviton

  ik stoor me mateloos aan "wetenschappers" die beweren dat zwaartekracht een feit is omdat iets valt.. dat werkt misschien bij andere mensen maar niet bij mij...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "ik stoor me mateloos aan "wetenschappers" die beweren dat zwaartekracht een feit is omdat iets valt.. dat werkt misschien bij andere mensen maar niet bij mij..."

   Ja, omdat zwaartekracht niet in het platte aarde model past.

   Verwijderen
  2. nee omdat het niet bewezen is ? heb je wel gekeken? :)
   ik kan het niet makkelijker maken voor je :P

   Verwijderen
  3. meneertje ik lul er weer overheen =]

   Verwijderen
  4. "nee omdat het niet bewezen is ? heb je wel gekeken? :)
   ik kan het niet makkelijker maken voor je :P"

   Je geeft een linkje over gravitonen, ja, en dan? Daar wordt helemaal niets weerlegt, alleen heeft het een kwantummechanische uitleg over zwaartekracht. Wat is je punt?

   Verwijderen
  5. "Tot nu toe zijn gravitonen niet waargenomen."

   hihihihihi

   Verwijderen
  6. "Tot nu toe zijn gravitonen niet waargenomen."


   Dus?

   Verwijderen
  7. dat is toch het element achter gravity ? :)

   jij bent hier alleen maar om te zorgen dat mensen niet in de flat earth gaan kijken en daarom ben jij mij en de flat earth belachelijk aan het maken ^^ sommige mensen doen iets met hun leven :P

   Verwijderen
  8. De snaartheorie voorspelt het bestaan van gravitonen.

   ahaa voorspeld en niet waargenomen... maar het is wel een feit en bewezen ! luister naar de wetenschapper :P

   ik ben maar dom en ik snap niks ^^

   Verwijderen
 9. als alles een tegenovergestelde kracht heeft... law of motion is dat volgend mij...
  kan jij mij dan vertellen wat het tegenovergestelde is van de aarde die door de ruimte vliegt?

  ctioni contrariam semper et æqualem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se
  mutuo semper esse æquales et in partes contrarias dirigi. ^^ sjiek hea ;)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "als alles een tegenovergestelde kracht heeft... law of motion is dat volgend mij...
   kan jij mij dan vertellen wat het tegenovergestelde is van de aarde die door de ruimte vliegt?"

   Pfff.. Waar heb je het over man.

   Verwijderen
  2. wat is het tegenovergestelde kracht van de aarde die door de ruimte vliegt..
   komop ??? 3de wet newton

   Verwijderen
  3. "wat is het tegenovergestelde kracht van de aarde die door de ruimte vliegt..
   komop ??? 3de wet newton"

   Het feit dat jij deze vraag stelt laat al duidelijk blijken dat jij de de wet van Newton niet eens begrijpt.

   Verwijderen
  4. Deze wet stelt dat krachten nooit alleen voorkomen, maar steeds in paren.

   Verwijderen
  5. jij bent hier alleen maar om te zorgen dat mensen niet in de flat earth gaan kijken en daarom ben jij mij en de flat earth belachelijk aan het maken ^^ sommige mensen doen iets met hun leven :P

   Verwijderen
 10. geen debat? kom op joh... crus die flat earthers... hier komt ggeen man.. alleen ik... en ik ben nie zo bekend dus zoveel mensen komen hier niet naartoe :P

  wie leest er nu uberhaupt nog blogs :P tegenwooordig staat daar een vtje voor hea

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. jij bent hier alleen maar om te zorgen dat mensen niet in de flat earth gaan kijken en daarom ben jij mij en de flat earth belachelijk aan het maken ^^ sommige mensen doen iets met hun leven :P

   Verwijderen
 11. Reacties
  1. Je doet erg je best om je pseudowetenschappelijke onzin te propageren. Van echte fysica begrijp je erg weinig.

   Verwijderen
  2. da komt omdat dat nogal saai is....
   en nieut vele mensen intresseren het... en nu kom ik om te vertellen dat ze ook nog eens van alle kanten verkeerde informatie hebben en dat ze alleen maar computeranimaties hebben om alles te latren zien.. terwijl het 2016 is en er ongevraagd fotos van de binnenkant van mijn broek gemaakt kunnen worden automatisch... maar we hebben geen 24/7 live beelden vanuit de ruimte vanaf de maan of het iss :)

   je ben ook nog eens heilig ervan overtuigd dat ze op de maan zijn geland.. terwijl er legio van wetenschappers en andere mensen in hoge fucties toch echt wel voor uitkomen dat het allemaal bullx is :) tis jammer dat ze niet op de tv worden uitgezonden... maar jah.. dat heb je als alles door de zelfde propoganda machine geruned word... :D tictactictac

   Verwijderen
  3. zo leuk :D

   heb je de video puppets on a string al gezien?
   en astronauts gone wild?
   de pussys durven niet eens te zweren op de bijbel dat ze er zijn geweest :P
   echt hoede vermaak...

   die mannen zijn zo afgezakt van de drank en drugs... ja... omdat ze de grootste prestatie hebben geleverd aan de mensheid...

   heb je dat interview gekeken van toen ze terug kweamen en ze in die blauwe pakjes zaten?
   echt humor... hoe depresief ben je dan :D

   als ik van de man zou komen had ik wel wat meer te vertellen.. en dan verspreken ze zich nog ... over of ze wel sterren hebben gezien op de maan... tjah... dat vergeet je ook an... toch ? :)

   Verwijderen
  4. "je ben ook nog eens heilig ervan overtuigd dat ze op de maan zijn geland.. terwijl er legio van wetenschappers en andere mensen in hoge fucties toch echt wel voor uitkomen dat het allemaal bullx is :) tis jammer dat ze niet op de tv worden uitgezonden... maar jah.. dat heb je als alles door de zelfde propoganda machine geruned word... :D tictactictac"

   Jij laat je ook makkelijk overtuigen door de macht van het getal: veel mensen zeggen het, dus is het waar. Ik ben wat dat betreft veel kritischer ingesteld en neem al die claims over de maanlanding ook niet zo serieus. Veel mensen zeggen het? Maar veel mensen kunnen het ook fout hebben. Veel argumenten zijn te weerleggen.

   Verwijderen
  5. veel praten maar weinig zeggen =]

   Verwijderen
 12. ik wacht nog steeds antwoord op de moeilijke vragen :)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Volgens mij is alle kennis hier erg moeilijk voor je.

   Verwijderen
  2. jij tagt mij hier :)

   met je valse beschuldegingen :)

   zieligert :)

   Verwijderen
  3. jij bent hier alleen maar om te zorgen dat mensen niet in de flat earth gaan kijken en daarom ben jij mij en de flat earth belachelijk aan het maken ^^ sommige mensen doen iets met hun leven :P

   Verwijderen
  4. deed jij vroeger op school ook altijd kindjes pesten? :) ik zou jou daar wel voor aan namelijk :P

   Verwijderen
 13. Wat vind je eigenlijk van het filmpje van Dan Pratt? Daar heb ik je nog helemaal niet over gehoord. Vind jij dat hij daar een goed punt maakt? Of ben je nu ook wel van mening dat wat hij beweert niet echt klopt?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. geen idee... ik kijk dan alleen voor amusement :)

  ze hebben jou toch wel eens ooit verteld dat je met een oog geen diepte kan zien wel?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. je gebruikt nog wel meer stomme voorbeelden altijd in je beweringen :) maar je gelooft me niet.. dus doe jij maar lekker alle flat earthers over ene kam scheren :P dan is het ook veel makkelijker bij te houden voor je ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 16. "geen idee... ik kijk dan alleen voor amusement :)

  ze hebben jou toch wel eens ooit verteld dat je met een oog geen diepte kan zien wel?"

  Je dacht, ik ontwijk de vraag en kom met een irrelevante vraag?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. die slinky voind ik wel intressant...
  toch mooi als de die krachten gaat verdelen over die veer, en je gaat vanuit het middelpunt meten.. dat hij beneden toch moet vallen eigenlijk he ;) niet zo vlug als de bovenkant maar toch :)

  BeantwoordenVerwijderen
 18. waarom zou ik dat filmpje met jou bespreken.. doe dat lekker met dan :)

  in mijn wereld bewijst dat niks... maar het is ook bijna onmogelijk om te bereiken....

  theoretisch zou het wel moeten kunnen :)
  daar ben jij toch goed in,, theorieen? :D

  BeantwoordenVerwijderen
 19. ga jij nou zeggen dat ik jou vragen negeer :P
  hahahahha

  triest mannetje :P

  BeantwoordenVerwijderen
 20. "je gebruikt nog wel meer stomme voorbeelden altijd in je beweringen :) maar je gelooft me niet.. dus doe jij maar lekker alle flat earthers over ene kam scheren :P dan is het ook veel makkelijker bij te houden voor je ;)"

  Het zijn uitstekende voorbeelden van hoe Flat Earthers met hun zogenaamde bewijzen telkens weer de mist in gaan.

  Over één kam scheren? Nou, ik ben wel van mening dat binnen die gemeenschap de gezichten toch aardig één kant op kijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. "waarom zou ik dat filmpje met jou bespreken.. "

  Nee natuurlijk doe jij dat niet. Je weet immers dat ik dat filmpje van je grote youtube-held keihard heb ontkracht.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. waarom hebben ze nog nooit een helmet camera op een austronaut geplakt zodat we heb zien in de raket en dan binnen het iss stappen? om de zefde reden waarom ze nooi in de ruimte een rondje van 360 graden willen draaien? en waarom zijn mensen ontzichtbaar op de maan en in het iss?

  dit kan je gewoon bekijken op de nasa website

  volgens mij willen ze gepakt worden want tis toch wel allemaal heel slecht gemaakt.. ergens zou je je wel moeten schapen.. maar je moet het verhaaltje in stand houden he...gelukkig zijn er nnog heel veel mensen die nu raar naar mij wijzen.. maar misschien veranderd het nog wel strakjes ^^ het is namelijk al in 1994 voorspeld he :)) deze movement... door de zelfde mensen die het verstopt hebben... maar daar geloof jij niet in :P hihihihihi

  BeantwoordenVerwijderen
 23. mijn youtube held... ga eens mijn reacties lezen dan ofzo.. tel ze eens...
  tel ens zoiezo hoevaak ike rgens reageerd... schele miet.. met je waardeloze beschuldegingen... het begint echt zielig te worden nu :) hahahahahahha

  je heb nog openstaande vragen een del :D

  BeantwoordenVerwijderen
 24. alle gezichten kijken een kant op? hahahahahha
  jezus... want doe jij de rest van je tijd als jij hier nie bezig bent :P

  als je enig idee heb wat er allemaal aan de hand is... tjongetjonge... dan zat je niet emt mij hier je tij d te bloggen :D

  daarom houd ik jou ook maar hier een beetje bezig... ga je die andere tenminste nie lastig vallen.. ofja.. nou minder :P
  die andere zijn een stuk beter als mij met dingen uitleggen.. ik zoek dat ook helemaal niet.. ben ik helemaal niet de persoon voor :D

  BeantwoordenVerwijderen
 25. maar nu ga ik ff globebusters luisteren :D

  amusement.... bloobers van the iss en daarbuiten... :D bloopers van de aarde en de zon :D zo leuk :D

  schele en domme mensen zien niet wat wij zien :D :D :D

  BeantwoordenVerwijderen
 26. en ik had antwoord gegeven, maar daar zal je wel weer over heen hebben gelezen :P zoals altijd :D

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Weet je wat nou zo typisch is met al je geschreeuw hier? De aarde is gewoon een ronde bol dat om zijn as draait, daar zijn gewoon bewijzen voor. De aarde is niet plat, dus alle moeite die jij en al je platte aarde vrienden doen om anderen ervan te overtuigen, is volkomen tijdverspilling.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. ooit gehoord van operation paperclip ?

  of ga je nu het woordje conspiracy weer zeggen :P

  nou ben ik echt weg, want nu moet ikallemaal itrritante diongen doen voordat ik kan posten... toedeloe merneer de wetenschapper/priester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "ooit gehoord van operation paperclip ?"

   Ja, daar heb ik van gehoord. En nu?

   Verwijderen
  2. waarom vertrouwen wij nazis? die in de 2de wereldoorlog nogal rare dingetjes hebben gedaan?

   want die hebben de nasa opgericht :) en zitten er dus nog waarschijnlijk bij... dat zegt veel over jou als jou dat niks boeit :)

   Verwijderen
  3. "waarom vertrouwen wij nazis? die in de 2de wereldoorlog nogal rare dingetjes hebben gedaan?

   want die hebben de nasa opgericht :) en zitten er dus nog waarschijnlijk bij... dat zegt veel over jou als jou dat niks boeit :)"

   Bewijst dit voor jou dat de aarde plat is?

   Verwijderen
  4. omdat nazis het zeggen geloof jij dat ze op de maan zijn geweest?

   Verwijderen
  5. wanneer ga jij nou snappen dat we allebij niks definitiefs kunnen bewijzen? en ik zal he tnog een keer vertellen aan je... ik weet eigenlijk wel zeker dat onze aarde niet plat is.. dus waarom begin je daar nou toch weer over? moet ik dit nog heel vaak blijven uitleggen? je snapt er echt niks van he... misschien moet je je neus uit zaken houden waar je niet mee bezig wilt zijn ;)

   want nu ga je weer gewoon zielig lopen doen en al mijn punten negeren :) zoals elke keer... :)
   zwakjes en zielig :) zoals elke globe verdediger.. wou je nog een debat met iemand verstand van zaken? of ga je hier gewoon een lulletje rozenwater de grond in boren omdat jou ego daar van gestreeld word... en dat het in het openbaar is kick je er nog meer op :) daarom je pseudoniem hea =] sissy

   Verwijderen
  6. Net dat filmpje van je bekeken..

   https://www.youtube.com/watch?v=hhnjcZirGfw

   Jij denkt zeker dat je door een telescoop sterren zo groot ziet als pingpongballen, hahaha.. Sterren blijf je door een telescoop altijd als puntjes zien en niet wat jij in dat filmpje vertoont. Het is gewoon helemaal uit de focus gefilmd, dan krijg je zulke opnames. Niets bijzonders dus. Best hilarisch eigenlijk..

   Verwijderen
  7. dat kan jij beweren.. :) ik zeg dat dat niet zo is :)

   en het is niet mijn filmpje, en hij is niet out focus..

   Verwijderen
  8. maar ik wacht tot je weer een nieuwe topic opent... ik vind deze maar saai... houdoe o/

   Verwijderen
  9. "dat kan jij beweren.. :) ik zeg dat dat niet zo is :)

   en het is niet mijn filmpje, en hij is niet out focus.."


   Je zet jezelf enorm voor joker als je zulke beweringen doet, en zeker tegenover mensen die zich met sterrenkunde bezighouden.

   De opname is absoluut uit de focus gefilmd. En de trillingen die je ziet worden veroorzaakt door luchttrillingen in de atmosfeer.

   Maar goed, als jij graag in dit sprookje wil geloven...

   Verwijderen
  10. jij houd toch ook krampachtig vast aan jou sprookje.. :)

   met je tekenfilmpjes en eindeloze achtelijke berekeningen die niks met realiteit te maken hebben... |
   we hebben het spelletje vort door :)
   doe jij mij nou maar gewoon belachelijk maken hier...

   hadden ze doe stomme bal maar groter moeten maken toen ze hun verhaal maakten....
   mijn advies aan jou... koop een nikon p900 en ga een beetje buiten spelen met dat ding met je berekeningen van je balletje... nergens geen curve te vinden.... ja op die nep fotos :P

   CGI :D ik speelde vroeger wel eens computerspelletjes... als je toen dood ging... was dat ook helemaal niet echt :P

   Verwijderen
 29. ik heb genoeg experimenten die zeggen dat dat niet is :P
  jij heb 0 experimenten die dat kunnen bewijzen
  alleen maar tekenfilmpjes.. best triest in dit tijdperk

  BeantwoordenVerwijderen
 30. dat jij dat niet in wil zien heeft gewoon een naam en een oorzaak.. daar is een wetenschappelijke term voor uitgevonden... zoek maar eens op.. ik heb er ook 2 maanden mee gevochten... =] boos was ik jonge daarna :P da krijg jij misschien ook wel over een tijdje.. als je niet een betaalde verader bent, maar een gewoon mens die er echt van overtuigt is dat ie op een bal leeft zoals wij allemaal ook hebben geloofd :P indocternatie kerel... elke dag op het nieuws.. op apps.. in logos.. overal balletjes :D het satanisch systeem gaat eraan =]

  MET ALS JE 666en

  verader :)

  BeantwoordenVerwijderen
 31. "dat jij dat niet in wil zien heeft gewoon een naam en een oorzaak.. daar is een wetenschappelijke term voor uitgevonden... zoek maar eens op.. ik heb er ook 2 maanden mee gevochten... =] boos was ik jonge daarna :P da krijg jij misschien ook wel over een tijdje.. als je niet een betaalde verader bent, maar een gewoon mens die er echt van overtuigt is dat ie op een bal leeft zoals wij allemaal ook hebben geloofd :P indocternatie kerel... elke dag op het nieuws.. op apps.. in logos.. overal balletjes :D het satanisch systeem gaat eraan =]

  MET ALS JE 666en

  verader :)"


  Het traject van complottheorieën ben ik inmiddels wel voorbij. Daar houd ik mij niet meer zo mee bezig, ben wat dat betreft veel kritischer geworden. In 2006 ben ik zelfs nog naar een 9/11-conferentie geweest in Utrecht, toen was ik nog heilig overtuigd van een inside job. Inmiddels ben ik wel wat milder geworden; 100% overtuigd van een inside job ben ik niet meer, maar ik houd nog altijd ruimte over voor de twijfel.

  Ik zal overigens de laatste zijn die zegt dat de wereld vrij is van complotten, want die zijn er zeker naar mijn mening. Maar ik vind dat veel mensen - waaronder jij - er teveel in doordraaien. Bijna elke complottheorie wordt aangegrepen om de platte aarde theorie te ondersteunen, en dat bestrijd ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. wat is het complot? :) dat het toeval is?

  want het klopt wel he.. dat jij dit negeert meot je zelf weten..
  nasa word geruned door freemasons.. dat zijn satanisten :) dis is geen complot.. het staat verdomme op hun pakken!
  en als je gelooft dat 9/11 nu wel door bin alden gepleegd is.. ben je toch echt wel een onbetrouwbare hond.... en dan hoop ik dat niemand hier dit komt lezen :P

  ik merk dat jij nogal op dingen focust die er nie om doen.... net zoals nu...

  als er gelogen is is er gelogen :)

  "Bijna elke complottheorie wordt aangegrepen om de platte aarde theorie te ondersteunen, en dat bestrijd ik."

  oh leg uit.. met je aannamens...
  heel veel mensen zitten in de flat earth door de bijbel.. is de bijbel een een complot?

  hou nou toch op met net te doen of je verstand heb van de flat earth movement :) je ben een lachertje

  ik heb nu al meerdere malen verteld tegen je dat je toch echt wat dieper moet gaan graven... of je houd je gewoon van de dommen.... net zoals de andere 5 blogjes van je :P

  ik denk dat je ook gewoon dom bent.. en dat je daar alleen maar met google bezig bent.. want alles wat jij elke keer mee aan komt zeilen.. kan ik zelf oiok wel opzoeken op google :P

  meestal is het ook nog op de eerste hit ook nog...

  ik amuseer me hier wel hoor :P trollen die trollen trollen trollen :D boeiuh ^^

  mr de wetenschapper ! :D

  BeantwoordenVerwijderen
 33. je denkt zeker ook dat parijs en brussen zijn gegaan zoals ze op de tv vertellen ?

  mensen die dit lezen>? klik op mijn naam en ga naar mijn youtube... kijk zelf even wat er over te vertellen is

  BeantwoordenVerwijderen
 34. wat heeft die ster met zwaarterkracht te maken ? je dwaald af :P waarom ga je geeen filmpjes van echte flat earthers gebruiken? :)

  iedereen mag toch in sprookjes geloven... jji hebt zeker geen kinderen ? :)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "wat heeft die ster met zwaarterkracht te maken ? je dwaald af :P waarom ga je geeen filmpjes van echte flat earthers gebruiken? :)"


   Doe niet zo hypocriet. Hoeveel off topic reacties plaats jij hier?

   Verwijderen
  2. ik heb een hekel aan jou... zeveel mogelijk als het aan mij ligt :)

   Verwijderen
  3. "ik heb een hekel aan jou... zeveel mogelijk als het aan mij ligt :)"

   Dat komt omdat je een nogal venijnig, intolerant persoon bent - blijkbaar...

   Verwijderen
 35. kan jij mij uitleggen hoe het kan dat de horizon altijd mee stijgt tot op ooghoogte? dan kan alleen maar op een platte vlakte... als je op een bal staaat, hoe groot ook, en je gaat omhoog... van de grond tot op weerballonhoogte, en zelfs de redbull sprong en het iss... ze hebben allemaal de horizon tot de ooghoogte...

  als je echt filmpjes wil debunken moet je wel de echte goede bewijzen pakken van ons he... en niet zo maar een willekeurig sarcastisch filmpjes te pakken waarvan je heel het achterliggende verhaal niet weeet :P

  ik hoor je nogal veel over perspectie praten, zonder dat je enige artistieke kennis hebt... doe mijn een lol en ga de filmpjes van deze kerel genruiken in je volgende topic :P
  laat zien dat je een veelzijdige man bent..
  https://www.youtube.com/channel/UCyNPWFz40XeHT2pWAwoSD3g

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ik maakte daar een foutje.... als je op een bal omhoog gaat.. moet de horizon altijd naar beneden gaan... hoe groot die bal ook is :D

   Verwijderen
  2. https://www.youtube.com/watch?v=wzwmdYHSP4Y

   Verwijderen
  3. "kan jij mij uitleggen hoe het kan dat de horizon altijd mee stijgt tot op ooghoogte? dan kan alleen maar op een platte vlakte... als je op een bal staaat, hoe groot ook, en je gaat omhoog... van de grond tot op weerballonhoogte, en zelfs de redbull sprong en het iss... ze hebben allemaal de horizon tot de ooghoogte..."


   De bewering dat de horizon altijd mee stijgt op ooghoogte is sowieso al niet eens waar. Dit heb je je laten wijsmaken door mensen die zich hebben laten misleiden door de illusie.
   De horizon zakt namelijk wel degelijk, alleen is die hoekafwijking erg klein zodat het nauwelijks opvalt. Als je bijvoorbeeld op 12 km hoogte zit, dan is de horizon nog maar 3,5 graden gezakt. Dat is een erg kleine hoek die nauwelijks waarneembaar is. Zelfs als we naar een hoogte gaan van 20 km komen we op nog maar 4,5 graden afwijking. Op 30 km is dat 5,5 graden. Op 40 km 6,4 graden. Op 50 km 7,2 graden en op 100 km is dat nog maar 10 graden. Tien graden lijkt veel, maar strek je arm maar eens uit en maak van je hand een vuist... de breedte van je vuist is ongeveer 10 graden op armlengte. Zo ver is de horizon dan gezakt, valt best mee toch? En vanuit ISS op 400 km hoogte is de horizon 19,8 graden gezakt, dat is wel aanzienlijk lijkt mij.

   Voor geringe hoogtes is het echt niet merkbaar dat de horizon zakt, vandaar dat de illusie wordt gewekt dat de 'horizon meelift'.

   Verwijderen
 36. https://www.youtube.com/watch?v=02y4wkEFxPo

  blije =]

  illusie? is is minder dan een graad onder ooghoogte man :)
  leugenaar

  ik ga weer ergens anders naar een blog :) daar is het drukker met mensen... doeiii o/

  ik word er hier niet slimmer op

  BeantwoordenVerwijderen
 37. "illusie? is is minder dan een graad onder ooghoogte man :) "

  Nee hoor, je hebt je echt van alles laten wijs maken. Ik kan het gewoon uitrekenen. Op 400 km hoogte is de horizon 19,8 graden gezakt. Maar mensen zoals jij die nul wiskundevaardigheden hebben ontwikkeld snappen dat niet.

  "leugenaar"

  Ah, we gaan weer op de bekende toer..


  "ik ga weer ergens anders naar een blog :) daar is het drukker met mensen... doeiii o/

  ik word er hier niet slimmer op"

  Je bent teleurgesteld, ik weet het. Je vecht om iets wat je niet begrijpt en nu reageer je als een kat in het nauw.
  Veel plezier daar, maar ik vrees dat je dáár zeker niet slimmer wordt..

  BeantwoordenVerwijderen
 38. The Flat Earth - Rowbotham Was Right - Deal With It

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bedford_Level_experiment

  https://www.youtube.com/watch?v=NxUgQj6VFTM

  NO Curve = NO Ball = No need for gravity ^^
  weet je wel.. die dingen die nog niet zijn waargenomen?? :P

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. kan e als eerste een duimpje naar beneden zetten....
   dan voel jij je ook weer goed he ;)

   Verwijderen
  2. ik zou als ik jou was filmpjes gaan maken zelf... want iedereen zit vortaan op youtube in deze tijd, en er komen elke dan steeds meer van deze filmpjes op[ te staan.. die zo hard jou tegen spreken... kom jij aan met sullige berekeningen die niemand snapt... terwijl je het zo makkelijk kunt zien... :D

   Verwijderen
  3. het zal je enorm frustreren... en dat snap ik ook wel ;)

   Verwijderen
  4. Je probeert nu je gelijk te bewijzen met iets anders? Dit gaat over de curvature drop, niet over de horizon die voor een waarnemer zakt op grote hoogte.

   Overigens, over die curvature drop had ik al een blog geschreven.

   Verwijderen
  5. "ik zou als ik jou was filmpjes gaan maken zelf... want iedereen zit vortaan op youtube in deze tijd, en er komen elke dan steeds meer van deze filmpjes op[ te staan.. die zo hard jou tegen spreken... kom jij aan met sullige berekeningen die niemand snapt... terwijl je het zo makkelijk kunt zien... :D"

   Oh, ik geloof best dat er heel veel filmpjes zijn die alles proberen tegen te spreken; ze bewijzen alleen niets. Ze maken fouten die ook weer makkelijk zijn te weerleggen.

   Sullige berekeningen? Makkelijk gezegd over iets wat je zelf niet begrijpt.

   Verwijderen
  6. en misschien zijn dat wel dingen die met elkaar te maken hebben hea -_-

   1,609344 km is 20,32cm naar beneden.... best veel weet je :P

   dan red je het niet met al die nep fotos van de aarde

   Verwijderen
  7. ken je dat liedje.. blinded by science?? :P
   buzz aldrin zingt zelfs mee :P
   ik zal wel geen linkje posten.. want je kijkt het toch niet hea =]

   Verwijderen
  8. "en misschien zijn dat wel dingen die met elkaar te maken hebben hea -_-

   1,609344 km is 20,32cm naar beneden.... best veel weet je :P

   dan red je het niet met al die nep fotos van de aarde"

   Zo'n curvature drop geldt alleen bij een waarnemingshoogte van nul.

   Verwijderen
  9. dat wil zeggen van de ene kant van het dorp naar de andere kant.. dat er een bult tussen licht.. en die ligt er nie :) het kanaal is kaarsrecht en spiegel glad :P

   Verwijderen
  10. heb ik zelf getest namelijk ^^

   Verwijderen
  11. "ja dus? :)"

   Precies, en dit is dus wat Flat Earthers niet begrijpen.

   Jij gaat er blijkbaar vanuit dat op een afstand van 1,609344 (1 mijl) alles 20,32 cm onder de horizon zakt? Dat is dus niet zo, een normale waarnemer staat rechtop en heeft een horizon van ongeveer 4,7 km. Pas vanaf die afstand beginnen dingen onder de horizon te zakken, afhankelijk van de afstand. Jij gebruikt zeker de formule d²*8, maar die werkt weer niet op grote afstanden.

   Verwijderen
  12. das weer een aanname die je heb over flat earthers hea :)

   die formule is correct.... wat voor parameters je eraan vast hangt hangt af van de situatie hea :)

   en je kan mevanalles wijsmaken :) maar niet dat water altijd de eerste 4.7 km vlak is en dan pas naar beneden zakt... lolbroek !

   Verwijderen
  13. "dat wil zeggen van de ene kant van het dorp naar de andere kant.. dat er een bult tussen licht.. en die ligt er nie :) het kanaal is kaarsrecht en spiegel glad :P"

   En hier maak je dus een fout. De bult die er tussen ligt, is NIET die 20,32 cm op 1 mijl, dat is de curvature drop. Dat zijn twee verschillende dingen!

   Verwijderen
  14. en wij flat earthers begrijpen heel goed dat de boel bedonderd word hoor :)

   Verwijderen
  15. correct... kan ik je toch eens keer gelijk geven :P

   Verwijderen
  16. ik maak geen fout... dat is maar een aanname van jou :)

   Verwijderen
  17. "die formule is correct.... wat voor parameters je eraan vast hangt hangt af van de situatie hea :)"

   Die formule werkt alleen op relatief korte afstanden, bij benadering! Als je grotere afstanden invult, krijg je steeds grotere afwijkingen!

   "en je kan mevanalles wijsmaken :) maar niet dat water altijd de eerste 4.7 km vlak is en dan pas naar beneden zakt... lolbroek !"

   Ik heb ook niet gezegd dat water de eerste 4,7 km vlak is, ik zeg dat de HORIZON 4,7 km ver is voor een normale waarnemer.

   Verwijderen
  18. heb ik ooit gezegt dat ik zei dat er een bult tussen zou liggen van 20 cm hoog?
   nou zit je gewoon weer te liegen he

   Verwijderen
  19. jij bent zeker ook een vrijmetselaar.. die moeten liegen :)

   Verwijderen
  20. "ik maak geen fout... dat is maar een aanname van jou :)"

   Jij maakt wel degelijk fouten, omdat je de stof niet helemaal begrijpt.

   Verwijderen
  21. "jij bent zeker ook een vrijmetselaar.. die moeten liegen :)"

   Ach, we gaan weer eens complotdenken...

   Verwijderen
  22. ik maak me niet echt druk over een paar tientallen meters mr de wetenschapper :P

   Verwijderen
  23. Net als heel veel Flat Earthers snap jij helemaal niet waar je over praat.

   https://aardeisnietplat.blogspot.nl/2016/04/misleidend-bewijs.html

   Verwijderen
  24. er is geen meetbare curve,
   de aarde staat stil,
   de ether beweegt...

   allemaal wetenschappelijk onderbouwd... ik heb je al meerdere malen die experimenten laten zien... je negeerd ze gewoon :P zieligert :) en noem het maar pseudoscience... ik noem alles wat ondersteund word met computeranimaties pseudoscience... maar jij snapt het verschil niet meer tussen werkelijkheid en jou cijfertjes wereld.... =] maar dat krijg je als je elke dag om 12 uur gaat slapen, naar je werk gaat, eet, en om 6 uur weer tot 12 uur mensen gaat liggen vervelen op het internet :P

   Verwijderen
  25. dat is 1% van al het bewijs :P en nog slecht ook :P

   gaap... had je al toegegeven dat ze alleen maar nep fotos van de aarde hebben of nog steeds nie ? :P

   Verwijderen
  26. ik pak altijd 1/3de van de uitkomst als ik de curve bereken en het aan iemand wil laten zien... zit ik er ruim goed bij altijd.... WANT ER IS GEEN CURVE

   Verwijderen
  27. Ik heb het nog even voor je uitgerekend..

   Die 'bult' over een afstand van 1 mijl is slechts 5 cm...

   Verwijderen
  28. Of wil je dat ik 1/4de pak ? :P

   Verwijderen
  29. "er is geen meetbare curve,
   de aarde staat stil,
   de ether beweegt..."


   Hahaha!

   Verwijderen
  30. stockholmsyndroompje.. ik ga weer... toedeloe

   Verwijderen
  31. "die 5 cm is er niet :)"

   Is ook moeilijk meetbaar op golvend water he? :)

   En als je een echte brug construeert van 1 mijl lang, kan dat makkelijk zonder een afwijking van 5 cm.

   Verwijderen
  32. "stockholmsyndroompje.. ik ga weer... toedeloe"


   Doei, en succes daar bij al je platte aarde vrienden. Hoop dat je ooit nog eens wijzer wordt.

   Verwijderen
  33. kan jij nou nie lezen.. ik zeg net tegen jou dat ik zelf gemeten heb op een kanaal... stil water :)
   raar mannetje ben jij.. met een selectief gezichtsveld.... en ik word elke dag slimmer... dat is heel het nut van Het Leven hier op die aardkloot :P

   Verwijderen
  34. tjah is ook moeilijk te begrijpen voor iemand die dat nooit zelf heeft getest hea...

   en ik dacht altijd dat wetenschappers altijd ook zelf dingen teste :P wat dom van me hea :P

   Verwijderen
  35. "kan jij nou nie lezen.. ik zeg net tegen jou dat ik zelf gemeten heb op een kanaal... stil water :)
   raar mannetje ben jij.. met een selectief gezichtsveld.... en ik word elke dag slimmer... dat is heel het nut van Het Leven hier op die aardkloot :P"


   Prima, ik ben blij voor je.. Veel succes.

   Verwijderen
  36. "no curve no ball :)"


   Oh nee?

   https://www.youtube.com/watch?v=PLdReXQ_iX4

   Verwijderen
 39. Gepubliceerd op 5 mei 2016

  Allegedly Dave aka dmurphy25 goes on Macedonian Late Night Talk Show to spread awareness about our flat earth. Very beautiful to see.
  Absolutely amazing job, Dave. This will definitely help quite a few people wake up to the globe earth lie.

  https://www.youtube.com/watch?v=eNbjFoA8sJQ
  gelukkig krijgen we ook al zendtijd op tv
  wel in het buitenland... maar toch
  het is ook een lastig onderwerp :P

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een Flat Earther die zo overtuigd is, dat hij zichzelf compleet voor joker zet op tv. Mensen met verstand lachen erom en halen hun schouders op. Dit maakt geen enkele indruk.

   Verwijderen
  2. jammer dat er tegenwoordig zo weinig mensen met verstand bestaan hea ;)

   Verwijderen
  3. Jammer dat zoveel mensen met gebrek aan kennis en inzicht zoveel foute dingen leren.

   Verwijderen
  4. waarom zit jij toch hier je tijd te verdoen op een google blogje die het over de platte aarde hebben... zo'n absurd onderwerp...iedereen die het ziet staan negeert het compleet :P en dat dan met jou verstand... :D je zal wel een erg zuure baan hebben ofzo =]of een vrouw... of geen... ^^

   Verwijderen
  5. maar ik kwam maar even tegen de boom pissen... ik zie dat het park nog steeds mijn naam draagt =] tot de volgende keer.... ennnuh... psssst... ik denk dat god wel degelijk ergens bestaat :D heel dicht bij =]

   ik kom over een tijdfje wel weer een keer kijken... doei doei...

   ondertussen hier nog een ander filmpje over dinos... die nie bestaan :D

   https://www.youtube.com/watch?v=5KXzgeq1BuA

   Verwijderen
  6. God bestaat niet...

   Maar hé... veel plezier verder..

   Verwijderen
  7. maar ik wist al dat jij voor de tegenpartij speelde :)
   ik weet waar ik aan begin ;)

   Verwijderen
  8. en trouwens knap... ik ben nu pas klaar met dat filmpje met dave met kijken.... daar heb jij al 15 min geleden je mening al over gegeven :)
   nep wetenschapper... wel eerst goed de stof bekijken hea =]

   Verwijderen
  9. "en trouwens knap... ik ben nu pas klaar met dat filmpje met dave met kijken.... daar heb jij al 15 min geleden je mening al over gegeven :)"

   Ik heb na de eerste 15 minuten een beetje vooruit gescrold. Het zijn allemaal dezelfde kul-argumenten die ik al zo vaak heb gehoord.

   Verwijderen
 40. https://www.youtube.com/watch?v=CXSgIQhK098

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Een interessant leerfilmpje voor Flat Earthers.

  https://www.youtube.com/watch?v=BS2ztQhuDWw

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Here's what the Old World Order (OWO) and New World Order (NWO) have established over the last 500 years: Theist God says, he made the Tree you weren't supposed to eat from, but you did, so now you must cook your meat and dairy, exchange cooking recipes, and worship Faith (pretend). Atheist Scientism says, you came down from the Trees as Apes, to cook your meat and dairy, exchange cooking recipes, and worship Theory (pretend). Both, opposite sides of the same Coin. Both, controlled and pitted against one another in Hegelian Dialect. Both, worship the same Master, those who write the books and educate the children. Faith (Pretend), brought about through 'world wide' illiteracy till about the last 150 years, world wide infrastructure. Theory (Pretend), brought about by indoctrinating children in the School System, Media, and Entertainment Industry. The two greatest lies ever propagated on humankind are Ball Earth and Jew Savior, both taught by the priesthood, and both made possible by an ejaculation into the Virgin source.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. ik zal het in het goede topic zetten

  https://youtu.be/AI-hFAWYfJo

  Cavandish experiment ! weet waarin je geloofd mensen !

  BeantwoordenVerwijderen
 44. zwaartekracht is nogal selectief.....

  https://www.youtube.com/watch?v=bI3uYorfNsg

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Zwaartekracht op zich bestaat indedaad niet. Het lukt niet om het te bewijzen en dat komt omdat wat we waarnemen als zwaartekracht feitelijk een combinatie van krachten is namelijk:
  Machnetisme
  Druk
  Dichtheid

  Hiermee is het inderdaad mogelijk dat de aarde geen ronde bol is. Het is ook geen pannekoek maar heeft een convexe vorm, het wateroppervlak is inderdaad vlak.
  Meer hierover in de documantaire, maar tot eind maart voorlopig alleen nog even peek-views. http://nl.terraconvexa.com.br/
  De aankondiging is in diverse talen te vinden, maar hier gaat een Nederlandse versie: https://convexeaarde.wordpress.com/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je zit hier onzin te kletsen. Zwaartekracht is een feit, aantoonbaar aanwezig. Dagelijks ondervinden wij de gevolgen ervan. Hoe kun je zo naïef zijn zoiets aantoonbaars te ontkennen? Zwaartekracht is een feit, alleen kent men niet zo goed de aard ervan. Het heeft niets met magnetisme te maken, en al helemaal niet met druk en dichtheid! Hoe kom je erbij?

   Ook hier is het weer eens duidelijk dat het slecht gesteld is met natuurkundekennis, iets wat ik vaak bespeur bij platte aardegelovigen. Leer eens de definitie van het begrip "kracht" te begrijpen.

   Verwijderen